Click here to view and discuss this page in DocCommentXchange. In the future, you will be sent there automatically.

SQL Anywhere 12.0.1 » SQL Anywhere 服务器 - 编程 » 数据库和应用程序部署

 

数据库服务器部署

您可以通过为最终用户提供 SQL Anywhere 安装程序来部署数据库服务器。通过选择正确的选项,保证每个最终用户获得他们所需的文件。

部署个人数据库服务器或网络数据库服务器最简单的方法是使用 [部署向导]。有关详细信息,请参见部署向导

要运行数据库服务器,您需要安装一组文件。下表列出了这些文件。这些文件的所有重新分发由许可协议的条款控制。重新分发数据库服务器文件之前,您必须确认自己是否具有执行此操作的权限。

Windows Linux/Unix Mac OS X
dbeng12.exe dbeng12 dbeng12
dbeng12.lic dbeng12.lic dbeng12.lic
dbsrv12.exe dbsrv12 dbsrv12
dbsrv12.lic dbsrv12.lic dbsrv12.lic
dbserv12.dll libdbserv12_r.solibdbtasks12_r.so libdbserv12_r.dyliblibdbtasks12_r.dylib
dbscript12.dll libdbscript12_r.so libdbscript12_r.dylib
dblg[LL]12.dll dblg[LL]12.res dblgen12.res
dbghelp.dll N/A N/A
dbctrs12.dll N/A N/A
dbextf.dll1 libdbextf.so1 libdbextf.dylib1
dbicu12.dll2 libdbicu12_r.so2 libdbicu12_r.dylib2
dbicudt12.dll2、3 libdbicudt12.so2 libdbicudt12.dylib2
sqlany.cvf sqlany.cvf sqlany.cvf
dbrsakp12.dll4 libdbrsakp12_r.so4 libdbrsakp12_r.dylib4
dbodbc12.dll5 libdbodbc12.so5 libdbodbc12.dylib5
dbjodbc12.dll5 libdbjodbc12.so5 libdbjodbc12.dylib5
N/A libdbodbc12_n.so5 libdbodbc12_n.dylib5
N/A libdbodbc12_r.so5 libdbodbc12_r.dylib5
dbjdbc12.dll6 libdbjdbc12.so6 libdbjdbc12.dylib6
java\jconn3.jar6 java/jconn3.jar6 java/jconn3.jar6
java\sajdbc.jar6、10 java/sajdbc.jar6、10 java/sajdbc.jar6、10
java\sajdbc4.jar6 java/sajdbc4.jar6 java/sajdbc4.jar6
java\sajvm.jar6 java/sajvm.jar6 java/sajvm.jar6
java\cis.zip7 java/cis.zip7 java/cis.zip7
dbcis12.dll8 libdbcis12.so8 libdbcis12.dylib8
libsybbr.dll9 libsybbr.so9 libsybbr.dylib9

1 只有当使用系统扩展存储过程和函数 (xp_) 时才需要。

2 只有当数据库字符集为多字节或使用 UCA 归类序列时才需要。

3 在 Windows Mobile 上,要部署的文件名为 dbicudt12.dat

4 仅为加密 TDS 连接所必需。

5 仅在版本 10 数据库中使用 Java 时才需要。

6 仅在数据库中使用 Java 时才需要。

7 仅在数据库和远程数据访问中使用 Java 时才需要。

8 仅在使用远程数据访问时才需要。

9 仅为档案备份所必需。

10 仅为 JDBC 3.0 所必需。

 注意
 Windows 注册表条目

Mac OS X 注意事项
数据库部署